INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Artikel 1 : Begrippen en Definities 
Artikel 2: Inleiding 
Artikel 3: Kleuren en het embleem van de Vereniging 
Artikel 4: Lidmaatschap 
Artikel 5: Onderverdeling leden 
Artikel 6: Aanmelding en toelating 
Artikel 7: Wachtlijst 
Artikel 8: Beëindiging lidmaatschap 
Artikel 9: Contributie en andere financiële bijdragen 
Artikel 10: Overige financiële regelingen 
Artikel 11: Verkiezing bestuursleden 
Artikel 12: Dagelijks Bestuur 
Artikel 13: Bestuursvergaderingen 
Artikel 14: Algemene Vergadering 
Artikel 15: Kascontrolecommissie 
Artikel 16: Commissie van Beroep
Artikel 17: Regeling recht op beroep kandidaat-lid 
Artikel 18: Benoeming Commissies 
Artikel 19: Communicatie met de leden 
Artikel 20: Introductieregeling 
Artikel 21: Gedragsregels 

 


Artikel 1. Begrippen en definities

In dit document worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. Vereniging: de aan de Volgerweg 42 te 1462 HR Middenbeemster gevestigde Golfvereniging Beemster.
 2. Statuten: de statuten van de Vereniging.
 3. HR: het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.
 4. Bestuur: het bestuur van de Vereniging, zoals beschreven in artikel 9, 10, 11 en 12 van de Statuten.
 5. Algemene Vergadering: de vergadering van de leden van de Vereniging, zoals beschreven in artikel 14, 15, 16, 17 en 18 van de Statuten.
 6. Jaarvergadering: de Algemene Vergadering waarin de jaarstukken van het afgelopen boekjaar worden behandeld en die conform de Statuten binnen zes maanden na afloop van dat boekjaar wordt gehouden.
 7. Golfbaan Beemster: de golfbaan en alle bijbehorende gebouwen en voorzieningen, zoals gelegen aan de Volgerweg 42 te 1462 HR Middenbeemster, gemeente Beemster.
 8. Exploitant : de te Beemster gevestige vennootschap onder firma 'gebroeders Jonk', zijnde de exploitant van de Golfbaan Beemster.
 9. Golfschool: de op de Golfbaan Beemster gevestige 'Golfschool Beemster', tevens exploitant van de aldaar gevestigde golfwinkel.
 10. Exploitatie-Overeenkomst: de onder de titel 'Exploitatie-Overeenkomst en Regeling Speelrecht' op 18 juni 2004 tussen de Exploitant en de Vereniging afgesloten overeenkomst waarin met name het gebruik van de Golfbaan Beemster door de vereniging en haar leden is geregeld.
 11. Speelrecht: het recht van het lid van de Vereniging om gebruik te maken van de Golfbaan Beemster zonder dat daar per keer de dagcontributie ( greenfee) voor dient te worden betaald. Een dergelijk lid wordt ook wel aangeduid als 'lid met speelrecht'. In de Exploitatie-Overeenkomst zijn de voorwaarden en bepalingen aangaande het Speelrecht opgenomen.
 12. Volstrekte meerderheid: de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij uitsluitend de vóór- en tegen-stemmen meetellen. Ook wel 'gewone meerderheid' genoemd.
 13. 'Hij / Zij': Daar waar het woord “hij” ,“zijn”, "hem" of andere mannelijke aanduidingen worden gebruikt dient dit ook gelezen te worden als “zij”, haar”, “haar” of andere vrouwelijke aanduidingen.

Artikel 2. Inleiding.

 1. Dit document is het Huishoudelijk Reglement van de Golfvereniging Beemster.
 2. In vervolg op het gestelde in de Statuten geeft het HR nadere regels en bepalingen met betrekking tot de inrichting, het bestuur en de activiteiten van de Vereniging alsmede bepaalde gedragsregels voor de leden van de Vereniging.
 3. Het in het HR gestelde mag niet strijdig zijn met het gestelde in de Statuten.
 4. Daar waar het in het HR gestelde strijdig is of kan zijn met het in de Statuten gestelde, prevaleren de Statuten.
 5. Daar waar de Statuten en/of het HR niet in voorzien, beslist het Bestuur.
 6. De inhoud van het HR wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het Bestuur dient van tijd tot tijd de inhoud van het HR op haar actualiteit en relevantie te toetsen en zo nodig aan te passen. Een dergelijke aangepaste tekst van het HR dient dan in de eerstvolgende Algemene Vergadering als voorstel aan de leden te worden voorgelegd en zo mogelijk te worden vastgesteld.
 7. Vaststelling in de Algemene Vergadering ten aanzien van de inhoud van het HR behoeft een besluit met volstrekte meerderheid.
 8. Artikel 3. Kleuren en het embleem van de Vereniging.

Artikel 3. Kleuren en het embleem van de Vereniging.

 1. Kleur.
  De kleuren van de Vereniging zijn blauw, geel, groen en rood.
 2. Embleem.Het embleem van de Vereniging bestaat uit een blauwkleurig schild met daarop een gele zon, stralend over een groen landschap met blauwkleurig water eronder. Het schild is gelegen op twee gekruiste golfstokken. In rood staat boven en onder, als tekst geplaatst tussen de golfstokken, aangegeven: Golfvereniging Beemster.

Artikel 4. Lidmaatschap.

 1. Algemeen.
  Aanvaarding resp. voortzetting van het lidmaatschap van de Vereniging houdt in, dat men als lid op de hoogte is en zich akkoord verklaart met de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 2. Maximaal aantal leden.
  Zoals gesteld onder artikel 4, lid 5 van de Statuten kan de Algemene Vergadering een maximum van het aantal leden vaststellen. Het Bestuur kan de Algemene Vergadering voorstellen een dergelijk maximum aantal te wijzigen en derhalve opnieuw vast te stellen. Een dergelijk voorstel zal het Bestuur schriftelijk aan de Algemene Vergadering voorleggen, voorzien van de argumenten tot wijziging waarbij binnen het kader van het voorgestelde maximum aantal, nadere afspraken kunnen worden gemaakt met betrekking tot bepaalde categorieën leden.

Artikel 5. Onderverdeling Leden.

De Vereniging kent de volgende soorten leden:

 1. 1. Gewone leden, zoals omschreven in artikel 4, lid 2 van de Statuten. Zij zijn te onderscheiden naar: - Leden met Speelrecht: een lid met Speelrecht heeft het Speelrecht d.w.z. het gebruik van de Golfbaan Beemster zoals voor de Vereniging is vastgesteld in de Exploitatie-Overeenkomst en waar door het Bestuur eventueel nadere voorwaarden aan zijn gesteld. - Leden zonder Speelrecht: een lid zonder Speelrecht beschikt niet over het voornoemde Speelrecht en betaalt per keer de zogeheten greenfee indien hij gebruik maakt van de Golfbaan Beemster. Dit conform de regels die daar door het Bestuur en de Exploitant voor zijn gesteld.
 2. De juniorleden, zoals omschreven in artikel 4, lid 3 van de Statuten. Zij kunnen beperkte speelrechten hebben zoals vastgesteld door het Bestuur.
  Het Bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd dispensatie van voorgaande vereisten te verlenen; benevens om beperkingen te stellen aan het speelrecht van leden dan wel aan het gebruik van de Golfbaan Beemster.

Artikel 6. Aanmelding en toelating.

 1. De aanvraag en toelating voor ieder lidmaatschap geschieden conform artikel 5 en 6 van de Statuten.
 2. Het Bestuur beslist over het al dan niet toelaten van een kandidaat-lid. De beslissing van het Bestuur wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de secretaris aan betrokkenen kenbaar gemaakt.
 3. Tegen het bestuursbesluit om een kandidaat-lid niet toe te laten, is - indien ingesteld binnen twee weken na dagtekening van het desbetreffende schrijven van de secretaris - beroep mogelijk door betrokkene; overeenkomstig artikel 16 van dit HR.
 4. Het Bestuur is gerechtigd de namen van de kandidaat-leden, die wel als lid aanvaardbaar zijn, maar waarvoor op dat moment geen plaats is, hetzij op een wachtlijst te plaatsen, hetzij te accepteren met beperkt recht tot het gebruik van de Golfbaan Beemster tot het moment dat er naar het oordeel van het Bestuur weer voldoende ruimte is.
 5. De leden ontvangen bij hun toetreding als lid een exemplaar van het HR en eventueel andere benodigde bescheiden zoals een bewijs van lidmaatschap, mits zij aan hun financiële verplichtingen aan de Vereniging voldaan hebben. Een exemplaar van de Statuten en van de Exploitatie-Overeenkomst ligt bij de secretaris ter inzage.
 6. Leden zijn verplicht, indien hun adres of telefoonnummer of e-mailadres wijzigt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan de secretaris.


Artikel 7. Wachtlijst.

 1. Indien een aanvraag voor het lidmaatschap wordt ingediend tijdens een periode dat het aantal leden voltallig is zoals bedoeld in artikel 4 lid 2, stelt de secretaris de aanvrager daarvan in kennis.
 2. Op verzoek van de aanvrager plaatst de secretaris de aanmelding, in volgorde van datum van binnenkomst, op de wachtlijst. Met dien verstande dat leden van een gezin, waarvan minimaal één persoon voor een periode van tenminste één jaar reeds lid met Speelrecht is, door de Vereniging voorrang kan worden verleend, mits na goedkeuring door het Bestuur conform het gestelde onder artikel 6.
 3. De op de wachtlijst geplaatste aanvragers krijgen hierdoor de status van kandidaat-lid. Het Bestuur is bevoegd om buiten de wachtlijst om, maximaal tien leden per jaar aan te nemen.
 4. Indien zich een mogelijkheid tot verwerving van het lidmaatschap voordoet voor een kandidaat-lid, dient de secretaris de daarvoor in aanmerking komende aanvrager hieromtrent te berichten en hem te verzoeken binnen een maand mede te delen, of de geboden gelegenheid door hem zal worden benut. Wordt van de aanvrager binnen de gestelde termijn geen bericht ontvangen, dan wordt de aanvraag voor het lidmaatschap geacht niet te zijn gehandhaafd.
  Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de wachtlijst te sluiten.


Artikel 8. Beëindiging Lidmaatschap.

 1. Een lid, dat het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk aan het Bestuur mede te delen voor 1 december van het lopende verenigingsjaar; conform het gestelde onder artikel 7 van de Statuten.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid al zijn eigendommen van de Golfbaan Beemster te verwijderen en de eventueel in zijn bezit zijnde eigendommen van de Vereniging bij het secretariaat in te leveren. Tevens dient het lid zijn nog openstaande verplichtingen jegens de Vereniging terstond te voldoen.


Artikel 9. Contributie en andere financiële bijdragen.

 1. De Algemene Vergadering stelt op voorstel van het Bestuur, de bijdragen vast, welke van toepassing zullen zijn in het eerstvolgende verenigingsjaar. Dit in overeenstemming met het onder atikel 8 van de Statuten gestelde.
 2. Het Bestuur stelt de hoogte van de overige tarieven en vergoedingen, de Vereniging betreffende, vast en bepaalt welke financiële bijdragen aan de leden en/of aan derden in rekening gebracht kunnen worden.
 3. De leden dienen binnen één maand na factuurdatum aan hun financiële verplichtingen tegenover de Vereniging te hebben voldaan.
 4. Leden, die niet binnen de onder lid 3 genoemde termijn aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, worden de kosten van aanmaning en eventuele incasso, alsmede de wettelijke rente wegens te late betaling in rekening gebracht. Het Bestuur kan, al naar gelang de omstandigheden, van invordering afzien.
 5. Verenigingscontributies:
  a. Voor de vaststelling van de contributie en het eventuele inschrijfgeld worden leden als volgt ingedeeld:
  - Gewone leden: Zij, die per 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn;
  - Juniorleden: Zij, die per 1 januari van het verenigingsjaar jonger zijn dan 18 jaar (doch tenminste 8 jaren oud);
  b. De leden zijn een gehele of gedeeltelijke contributie verschuldigd conform het bepaalde in art. 8 van de Statuten.
 6. Speelrecht-gelden.
  a. Op grond van de Exploitatie-Overeenkomst worden van de leden met Speelrecht en juniorleden met Speelrecht de volgende bedragen geïncasseerd, ten behoeve en voor rekening van de Exploitant, door de Vereniging ter voldoening van de overeengekomen afdracht aan de Exploitant:
  - Speelrecht
  - Inschrijfgeld (indien van toepassing)
 7. Andere financiële bijdragen, welke de leden krachtens bestuursbesluit in rekening kunnen worden gebracht, zijn:
  a. De contributie verschuldigd aan de Nederlandse Golf Federatie;
  b. Nader te bepalen.
 8. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele tot gedeeltelijke ontheffing
  van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Een dergelijke ontheffing kan uitsluitend worden verleend in geval betreffend lid gedurende een bepaalde periode in het betreffende jaar geen gebruik kan maken van de Golfbaan Beemster noch kan deelnemen aan de acitiviteiten van de Vereniging om reden van ziekte. Zo'n ontheffing betreft niet de onder lid 6 genoemde Speelrecht-gelden.


Artikel 10. Overige financiële regelingen.

 1. Het Bestuur stelt in onderling overleg met de belanghebbenden onder meer de vergoedingen, bedragen en prijzen vast voor het navolgende:
  a. De entreegelden voor deelname aan door de Vereniging georganiseerde activiteiten.
  b. Alle overige aangelegenheden van financiële aard voor de Vereniging dan wel de leden, voorzover niet vallend onder het onder artikel 9 gestelde.


Artikel 11. Verkiezing Bestuursleden.

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de Statuten, dient de verkiezing van leden van het Bestuur plaats te vinden door op de agenda van de Algemene Vergadering te vermelden:
  a. De naam van ieder aftredend bestuurslid en zijn functie in het Bestuur;
  b. De mededeling of betrokkene zich herkiesbaar stelt;
  c. De door het Bestuur voor de opengevallen of nieuwe plaats voorgestelde kandidaat, met waar vereist, vermelding van de functie welke de kandidaat bedoeld is te gaan vervullen.
 2. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is voorgesteld, vindt geen stemming plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen.
 3. Bij een meervoudige kandidaatstelling wordt bij een volstrekte meerderheid van stemmen gekozen. Indien dit niet bereikt is, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten met het grootste aantal stemmen. Dit conform het daartoe gesteld in artikel 17 van de Statuten.
 4. Ingeval van een tussentijdse vacature in het Bestuur zal bij de eerstkomende Algemene Vergadering hierin worden voorzien; overeenkomstig bovenstaande procedure.


Artikel 12. Dagelijks Bestuur.

Conform het gestelde onder artikel 11 lid 1 van de Statuten vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester samen het Dagelijks Bestuur.

 1. De voorzitter.
  1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering.
  2. Hij stelt de agendapunten aan de orde in de volgorde zoals die aan de deelnemers bekend is gemaakt.
  3. De voorzitter legt en onderhoudt namens de vereniging contacten met externe partijen. Dit echter onverlet de contacten die andere bestuursleden en eventueel andere functionarissen vanuit hun functie kunnen leggen met externe partijen.
  4. De voorzitter ziet in het bijzonder toe op de ordentelijke gang van zaken binnen de Vereniging en ziet er op toe dat het gestelde in de Statuten en het HR strikt wordt nageleefd. Zo nodig neemt hij, eventueel na overleg met het Bestuur, maatregelen dienaangaande.
 2. De secretaris.
  1. De secretaris is belast met de uitvoering van de ledenadministratie en eventueel andere administraties.
  2. Hij onderhoudt de noodzakelijke schriftelijke contacten, zowel extern als intern binnen de vereniging.
  3. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden zoals nader beschreven onder artikel 19.
  4. Hij maakt notulen van de vergaderingen en legt deze ter vaststelling voor aan de eerstvolgende vergadering.
  5. Hij maakt in overleg met het bestuur een jaarverslag en agendeert dit voor de Algemene Vergadering zijnde de Jaarvergadering.
  6. Hij houdt archief bij waar de wet, de Statuten en/of het HR dat voorschrijven alsmede waar het belang van de Vereniging dat noodzakelijk maakt.
 3. De penningmeester
  1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de Vereniging.
  2. Hij stelt de resultatenrekening en de balans over het afgelopen boekjaar op alsmede de bijbehorende toelichting en legt die na overleg binnen het Bestuur voor aan de Algemene Vergadering zijnde de Jaarvergadering.
  3 Hij stelt de begroting op voor het komende boekjaar en legt die na overleg binnen het Bestuur voor aan de Algemene Vergadering zodanig dat de leden voor de aanvang van betreffend boekjaar hun oordeel over de begroting kunnen geven.
  4. Hij is gerechtigd uitgaven te doen die in de begroting zijn opgenomen. Dergelijke uitgaven kan hij zelfstandig doen voorzover ze passen binnen de lopende begroting en per geval een bepaald maximum niet overschrijden. In een door het Bestuur op te stellen bevoegdhedenschema wordt het voornoemde maximum vastgelegd alsmede de procedure voor het doen van uitgaven die dat maximum overschrijden.
  5. Met inachtneming van het gestelde onder artikel 8 van de Statuten draagt hij zorg voor de tijdige verzending van de contributienota's aan de leden en ziet hij toe op de tijdige betaling daarvan. Alsook neemt hij de maatregelen zoals vastgelegd in de Statuten en zoals eventueel door het Bestuur nader uitgewerkt, indien geen sprake zal zijn van een dergelijke tijdige betaling.
 4. Overdracht van taken.
 5. De bestuursleden kunnen de hun toebedeelde taken tot wederopzegging geheel of ten dele aan een ander bestuurslid dan wel aan een derde overdragen. Dit uitsluitend op grond van overwegende praktische redenen en nadat het Bestuur daartoe een besluit heeft genomen. Het bestuurslid wiens taak of taken geheel of gedeeltelijk worden overgedragen behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering dan wel kan die verantwoordelijkheid overdragen aan een ander bestuurslid.


Artikel 13. Bestuursvergaderingen.

 1. De bestuursleden worden tenminste zeven dagen te voren, steeds onder opgave van de te behandelen punten, door de secretaris ter vergadering opgeroepen. Indien alle bestuursleden in vergadering aanwezig zijn, kan over alle zaken een besluit worden genomen, ook al is niet aan de formaliteiten terzake van oproeping voldaan.
 2. Indien twee bestuursleden zulks schriftelijk verzoeken, is de secretaris verplicht uiterlijk binnen tien dagen een bestuursvergadering uit te schrijven.
 3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. Deze worden, na ondertekening door de voorzitter en de secretaris, naar datum gerangschikt, aan een daartoe door de secretaris aangehouden register toegevoegd.
 4. Het Bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.
 5. Voor het houden van een bestuursvergadering moeten tenminste drie leden aanwezig zijn, terwijl voor het nemen van besluiten tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn.

Artikel 14. Algemene Vergadering.

 1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen en gehouden volgens het in de Statuten onder artikel 14, 15, 16, 17 en 18 gestelde.
 2. Zoals gesteld in de Statuten onder artikel 15 lid 3 kan een lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Het Bestuur dient bij de schriftelijke bijeenroeping van een Algemene Vergadering de leden te informeren over de procedure hoe een dergelijke machtiging te kunnen verstrekken. Een dergelijke procedure betreft de invulling van een zogeheten machtigingsformulier dat verkrijgbaar zal zijn bij de secretaris en dat, in geval van machtiging, tot een half uur voor aanvang van de betreffende Algemene Vergadering bij de secretaris kan worden ingeleverd.
 3. Wanneer in een Algemene Vergadering schriftelijke stemming plaats vindt, vormt de voorzitter uit de aanwezige stemgerechtigde leden een stembureau bestaande uit drie leden, geen bestuursleden zijnde.
 4. Bij schriftelijke stemming worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd:
  a. blanco en ondertekende stembriefjes;
  b. stembriefjes die een als kandidaat gesteld persoon niet duidelijk vermelden of een persoon vermelden die niet als kandidaat gesteld is;
  c. stembriefjes waarop meer of minder namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.
  De beslissing of voornoemde gevallen zich al dan niet voordoen ligt in twijfelgevallen bij de voorzitter.

Artikel 15. Kascontrolecommissie.

 1. Conform het gestelde onder artikel 13, de leden 4, 5 en 6 van de Statuten heeft de kascontrolecommissie tot taak de juistheid te onderzoeken van de financiële jaarstukken zoals opgesteld door het Bestuur alsmede controle te doen naar het gevoerde financiële beleid en hiervan in de Jaarvergadering schriftelijk verslag te doen van haar bevindingen.
 2. De leden van de kascontrolecommissie worden gekozen voor de termijn van één jaar. Ieder lid kan vervolgens aansluitend nogmaals tweemaal herkiesbaar zijn, tot een maximum van drie aaneengesloten jaren.

Artikel 16. Commissie van Beroep.

 1. De Vereniging kan een Commissie van Beroep instellen, welke tot doel heeft te controleren of de besluiten van het Bestuur - genomen ten aanzien van het afwijzen van kandidaat-leden - op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. Mede of de oogmerken die het Bestuur heeft geformuleerd t.a.v. de betreffende afwijzing inhoudelijk juist zijn. Verder - voorzover binnen haar vermogen - of de bedoelde besluiten in alle redelijkheid en in het belang van de Vereniging genomen zijn.
 2. De Commissie van Beroep treedt alleen “in werking” op basis van een schriftelijk verzoek van een afgewezen kandidaat-lid (zie artikel 17). Of wel op basis van een als zodanig geformuleerd verzoek van het Bestuur zelf ten aanzien van het voornemen om een kandidaat-lid af te wijzen.
 3. Het Bestuur belast een daartoe ingestelde commissie met de zorg voor de uitvoering. Het Bestuur stelt het aantal leden vast en benoemt hen.
 4. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze en stelt zelf haar eigen protocol op, haar wijze van oordeelsvorming, en de verschijningstijdstippen.
 5. De Commissie van Beroep dient binnen vier weken nadat het verzoek tot beroep, dan wel het bestuursverzoek tot advies, ontvangen is, haar onderzoek en oordeel te hebben afgerond. Hiervan doet de commissie schriftelijk verslag aan zowel het Bestuur als het betrokken kandidaat-lid, en in het geval van een adviesaanvraag door het Bestuur uitsluitend aan het Bestuur.

Artikel 17. Regeling recht op beroep kandidaat-lid.

 1. Ingeval een kandidaat-lid een bericht van afwijzing t.a.v. het aangevraagde lidmaatschap heeft ontvangen van de secretaris, heeft betrokkene de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan tenzij de afwijzing als reden had dat het maximale aantal leden was bereikt conform het gestelde onder artikel 4 lid 2.
 2. Instellen van dit beroep kan alleen door middel van een met redenen omkleed schriftelijk verzoek door betrokkene zelf, hetgeen binnen veertien dagen na dagtekening van het betreffende bestuursbesluit moet zijn ontvangen door de secretaris.
 3. De secretaris zal het betreffende beroepsverzoek doorgeven aan de Commissie van Beroep zoals bedoeld onder artikel 16.
 4. De secretaris dient erop toe te zien dat:
  a. Het oordeel schriftelijk binnen de onder artikel 16 lid 5 gestelde termijn wordt verstrekt;
  b. Het oordeel binnen zes weken wordt behandeld als apart agendapunt in een daartoe te houden bestuursvergadering;
  c. Het besluit van het Bestuur wordt mede gedeeld aan betrokkene (het betreffende kandidaat-lid).
 5. Noch tegen het oordeel van de Commissie van Beroep, noch tegen het daarop genomen besluit van het Bestuur, kan nader verweer gevoerd worden door betrokkene.


Artikel 18. Benoeming commissies.

 1. Ingevolge het gestelde in artikel 19 van de Statuten kunnen de Algemene Vergadering en het Bestuur te allen tijde meerdere permanente en ad-hoc commissies instellen.
 2. De taak van iedere commissie zal bij instelling door het Bestuur schriftelijk worden vastgelegd met inachtneming van hetgeen eventueel daartoe door de Algemene Vergadering is besloten.
 3. In ieder geval dienen te zijn ingesteld:
  a. Baancommissie
  b. Wedstrijdcommissie
  c. Regelcommissie
  d. Handicapcommissie
 4. Commissieleden van de permanente commissies worden benoemd voor de periode van drie jaar en zijn behoudens dispensatie van het Bestuur, slechts eenmaal aansluitend herkiesbaar.
 5. De commissieleden benoemen in overleg met het Bestuur uit hun midden een voorzitter.
 6. Commissies vergaderen tenminste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter van de commissie dit nodig acht.
 7. Commissies vergaderen tenminste twee maal per jaar met het Bestuur ter bespreking van de werkwijze en de gang van zaken aangaande de commissie.
 8. Commissies dienen aan het einde van het boekjaar schriftelijk verslag te doen aan het Bestuur van de financiële gang van zaken in dat jaar. Dat houdt in een samenvattend overzicht van de door de Commissie ontvangen gelden en gedane uitgaven alsmede het aanwezige bedrag aan geld per einde van genoemd boekjaar. Een en ander zoals eventueel door de penningmeester nader aangegeven dan wel met de commissie afgesproken.

Artikel 19. Communicatie met de leden.

 1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de communicatie van de Vereniging naar de leden. Dergelijke communicatie betreft alle zaken aangaande de Vereniging en haar acitiviteiten waarvan conform de Statuten en/of het HR de leden kennis dienen te nemen alsmede waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de leden daar kennis van moeten kunnen nemen.
 2. Ten behoeve van de onder lid 1 bedoelde communicatie zendt het Bestuur tenminste eenmaal per maand een zogeheten Nieuwsbrief aan de leden.
 3. De communicatie als bedoeld onder de leden 1 en 2 geschiedt normaliter per email. In bepaalde gevallen kan het Bestuur ook voor andere middelen en wijze van communicatie kiezen.
 4. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Vereniging over een website beschikt, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor de inhoud en inrichting van deze website.
 5. Het bestuur kan de onder lid 1 hiervoor bedoelde communicatie dan wel bepaalde onderdelen daarvan alsook het beheer van de website geheel of gedeeltelijk door anderen dan Bestuursleden doen uitvoeren en daartoe eventueel één of meerdere commissies benoemen dan wel daar derden voor inschakelen.


Artikel 20. Introductieregeling.

 1. Introducés dienen in het bezit te zijn van een door de Nederlandse Golf Federatie ingesteld golfvaardigheidsbewijs, dan wel dienen zij een, door het bestuur van hun vereniging afgegeven verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat zij voldoende vaardigheid hebben in het golfspel en voldoende kennis hebben van gedragsregels.
 2. Degene die introduceert, is aansprakelijk voor de gedragingen van zijn introducé. De introducés moeten worden ingeschreven op de starttijdenlijst.
 3. Elke introducé die de baan bespeelt, is voor de duur dat men is geïntroduceerd, bij vooruitbetaling dagcontributie (greenfee) verschuldigd volgens een door de Exploitant vastgesteld tarief. De Exploitant is bevoegd dit tarief te wijzigen dan wel vrijstelling van betaling te verlenen.
 4. Door en vanwege het Bestuur kunnen introducés, die het golfspel naar het oordeel van het Bestuur niet machtig zijn, alsmede die zich schuldig maken aan wangedrag, toestemming tot gebruik van de Golfbaan Beemster ontzegd worden.
 5. Elke afwijking van de introductieregeling kan alleen met de toestemming van het Bestuur.

Artikel 21. Gedragsregels.

 1. Alle leden zijn gehouden aan de bepalingen in de Statuten en het HR. Evenzo geldt dat voor de Exploitatie-Overeenkomst waar het het gebruik van en het gedrag op de Golfbaan Beemster betreft.
 2. Op de Golfbaan Beemster wordt men geacht de regels die door de Exploitant en eventueel ook door de Vereniging nader zijn gesteld aangaande de orde op en de netheid en instandhouding van de golfbaan en bijbehorende voorzieningen, strikt aan te houden.
 3. Op de Golfbaan Beemster wordt men geacht de kledingvoorschriften in acht te nemen, zoals bepaald door de Exploitant en de Vereniging.
 4. Na afloop van deelname aan wedstrijden op de Golfbaan Beemster of bij een andere club wordt verwacht dat men in correcte kleding verschijnt tijdens de prijsuitreiking of andere aansluitende evenementen.
 5. Bij deelname aan door de Vereniging georganiseerde wedstrijden dienen de leden zich tijdig volgens de door het Bestuur dan wel de betreffende commissie vastgestelde wijze voor deelname aan te melden en tijdig voor de aanvang van de betreffende wedstrijd aanwezig te zijn. Indien een lid zich ondanks de aanmelding voor deelname niet tijdig voor de aanvang aanwezig is ('no show') dan is het betrokkene niet toegestaan aan de eerst volgende wedstrijd deel te nemen. Indien een dergelijk feit zich bij herhaling voordoet dan kan het Bestuur betrokkene een waarschuwing dan wel berisping geven en in geval van herhaling een bepaalde sanctie toepassen.
 6. In geval van misdragingen dan wel wangedrag door een lid alsook in geval dat klachten van dien aard over een lid bij het Bestuur worden ingediend, zal de volgende procedure worden gevolgd:
  - Het Bestuur dan wel een vertegenwoordiging daarvan zal een gesprek hebben met de betrokkene(-n). De weerslag van een dergelijk gesprek zal eventueel door het Bestuur schriftelijk aan betrokkene(-n) worden bevestigd.
  - In geval van herhaling van bedoeld gedrag volgt een schriftelijke waarschuwing door het Bestuur aan betrokkene(-n). Een dergelijke waarschuwing is te beschouwen als een formele berisping.
  - In geval van wederom herhaling volgt schorsing van de betrokkene(-n) conform het gestelde in de Statuten onder artikel 7, lid 8.
  - Uiteindelijk kan het Bestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap door de Vereniging.
  Dit conform het gestelde in de Statuten onder artikel 7, de leden 1, 2, 3 en 6.
  In geval van opzegging dan wel ontzetting door de Vereniging kan/kunnen de betrokkene(-n) beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering conform het gestelde in de Statuten onder artikel 7, lid 7.