Artikel 1: Naam.

De vereniging draagt de naam: GOLFVERENIGING BEEMSTER.

Artikel 2: Zetel.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Beemster.

Artikel 3: Doel.

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de golfsport.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het in gebruik verkrijgen en zo nodig onderhouden van een golfbaan met bijbehorende accommodatie, de oefening van de leden te verzorgen, evenementen op het gebied van de golfsport te organiseren, het bevorderen van het onderling contact tussen de leden, en alle wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn, alles met inachtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 4: Leden.

 1. De vereniging kent gewone leden en juniorleden. Waar in deze Statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone en de juniorleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Gewone leden van de vereniging zijn zij die de achttien-jarige leeftijd hebben bereikt.
 3. Juniorleden zijn zij die de leeftijd van acht jaar maar nog niet die van achttien jaar hebben bereikt.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 5. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om een maximum van het aantal leden van de vereniging vast te stellen,waarbij nimmer meer juniorleden dan gewone leden kunnen zijn.

Artikel 5: Lidmaatschap.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaarvoor overdracht of overgang.

Artikel 6: Toelating.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


Artikel 7: Einde van het lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  - door de dood van het lid;
  - door opzegging door het lid;
  - door opzegging door de vereniging.Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  - door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het be-stuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de dan eerstvolgende algemene ver-gadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
 8. Het bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd een lid voor een bepaalde tijdsduur (niet langer dan zes maanden) te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde rechten ingeval:
  - de betrokkene bij herhaling in strijd handelt met of niet nakomt zijn verplichtingen als lid, onder welke verplichtingen mede begrepen de naleving van deze of namens het bestuur gestelde regels of aanwijzingen; de betrokkene moet vooraf tenminste eenmaal schriftelijk terzake zijn gewaarschuwd;
  - de betrokkene door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8: Jaarlijkse bijdragen.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen,gerelateerd aan het soort lidmaatschap en/of de wijze van betaling.
 2. De door het betreffende lid verschuldigde bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd per één januari van het verenigingsjaar.

Artikel 9: Bestuur.

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf en bij voorkeur een oneven aantal natuurlijke personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 5% (vijf procent) der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht vanuit de leden zoals hiervoor bedoeld, moet uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  Alleen stemgerechtigde leden kunnen tot bestuurslid worden gekozen.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 10: Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst waarbij de algemene vergadering besluit met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de eerstvolgende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgendejaarlijkse algemene vergaderingen. De aftredende bestuurder is maximaal twee maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  - door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  - door bedanken.

Artikel 11: Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan die tezamen het Dagelijks Bestuur vormen. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
  De leden van het Dagelijks Bestuur dienen meerderjarig te zijn.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aan-gaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12: Bestuurstaak, bevoegdheden en vertegenwoordiging.

 1. Met inachtneming van de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur blijft bevoegd ook als het bestuur uit minder dan vijf leden bestaat; het is echter dan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
  - hetzij door het gehele bestuur;
  - hetzij door twee leden van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 13: Jaarverslag, rekening en verantwoording.

 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Deze stukken worden vooraf ondertekend door de bestuursleden. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en financiële bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

Artikel 14: Algemene vergadering.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  - het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  - de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  - voorziening in eventuele vacatures;
  - voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn.

Artikel 15: Toegang en stemrecht.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 7, en geschorste bestuursleden, behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 1.
 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
 3. Een lid kan voor de betreffende algemene vergadering zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan maximaal vijf machtigingen in ontvangst nemen en zo nodig uitoefenen.
 4. Juniorleden hebben geen stemrecht.

Artikel 16: Voorzitterschap, notulen.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17: Besluitvorming van de algemene vergadering.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan be-twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, tenminste tien stemgerechtigde aanwezigen dit verlangen. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol-strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
  Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitge-bracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,dan volgt een herstemming. Indien de stemmen dan wederom staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste tien der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij tenminste tien stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.
 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 18: Bijeenroeping algemene vergadering.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en worden bij voorkeur gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair gevestigd is. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

Artikel 19: Commissie.

 1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of van het bestuur.
 2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld, voorzover zij niet uit het besluit tot een instelling voortvloeien.

Artikel 20: Statutenwijziging.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge-brachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 21: Ontbinding.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Artikel 22: Huishoudelijk reglement.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging.